Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie

Co robimy

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie, dawny Dom Dziecka w Ścinawie, w trzech placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie Lubina,  zapewnia bezpieczne i godne warunki do życia dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Zadania i kompetencje Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie określają:

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 22 grudnia 2011 r w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 3. Statut oraz Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie.

Do placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dzieci trafiają na podstawie skierowania wydanego zgodnie z postanowieniem sądu. Jest to moment, w którym instytucje pracujące do tej pory z rodziną (ośrodki pomocy społecznej, PCPR, POPZ i inne jednostki pomocowe) uznają, że dotychczasowe działania nie przynoszą efektu, a pozostawienie dziecka w środowisku i pod opieką rodziców jest dla niego niekorzystne. Do placówek przyjmowane są dzieci powyżej 10 roku życia.

W sytuacjach kryzysowych dziecko może być doprowadzone do placówki przez policję, straż graniczną lub pracownika socjalnego (na podst. art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), kuratora lub na podstawie postanowienia sądu.

W każdym przypadku przyjęcia dziecka, kluczowym jest ustalenie stanu zdrowia i udzielenie niezbędnej pomocy zarówno medycznej jak i psychologicznej.

Kolejnym etapem jest zebranie informacji o stanie rodziny, poziomie edukacji dziecka, potrzebach w zakresie odzieży i zaspokojenie każdej z  zidentyfikowanych potrzeb.

Ponadto, w toku codziennych działań skierowanych do wychowanków Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie zapewnia:

 1.  wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia;
 2. dostęp do opieki zdrowotnej;
 3. zaopatrzenie w produkty lecznicze;
 4. zaopatrzenie w  środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z  pokryciem udziału środków własnych dziecka — do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 5. dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a  także terapeutycznych i  rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka;
 6. wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,zabawki odpowiednie do wieku  rozwojowego, środki higieny osobistej;
 7. zaopatrzenie w  podręczniki, pomoce i  przybory szkolne;
 8. kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala co miesiąc dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;
 9. dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów;
 10. dostęp do nauki, która w  zależności od potrzeb dzieci odbywa się w  szkołach poza placówką opiekuńczo-wychowawczą albo regionalną placówką  opiekuńczo-terapeutyczną lub w systemie nauczania indywidualnego;
 11. pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w  miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych;​
 12. uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych;​
 13.  opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka opiekuńczo-wychowawcza albo regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna; ​
 14. pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo-wychowawczą albo regionalną placówką opiekuńczo -terapeutyczną.

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny