Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie

Klauzula informacyjna RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dotyczący przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie ( zwane dalej PCOiW) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania z siedzibą w Lubinie, al. Komisji Edukacji Narodowej 6a;
 2. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu :
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,
   a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c i e RODO) – w każdym innym przypadku nie wymienionym w ppkt b i c
  2. realizacji zawartej pomiędzy nami umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO) – w przypadku kontrahentów,
  3. wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze danych wynikających ze stosunku pracy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a i c RODO) – w przypadku pracowników
 3. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie:Agata Majewicz, adres e-mail: iodo@amt24.biz
 4. odbiorcą Pani/Pana* danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana* dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana* dane osobowe będą przechowywane:
 1.  przez czas określony w przepisach prawa i zgodnie z tymi przepisami,
 2. przez czas trwania zawartych umów, a po ich zakończeniu przez czas określony
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stosowanym w PCOiW w Lubinie,
 1. posiada Pani/Pan* prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. ma Pani/Pan* prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan*, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 3. podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest:
 1.  wymogiem obowiązkowym i realizowanym w związku z zawartą umową, a dane zostały pozyskane od Pani/Pana bezpośrednio i przekazane Administratorowi dobrowolnie
  – w przypadku kontrahentów,
 2. wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy – w przypadku interesantów,
 3. wymogiem zgodnym z przepisami i w zakresie ustawy Kodeks Pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne – w przypadku pracowników.
 1. Pani/Pana* dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny